tijdlijn

Verdachte wegen in 28 gemeenten onderzocht [2009]

 

Uit diverse inventarisaties en pilot onderzoeken blijkt dat in het projectgebied van ABdK honderden kilometers aan wegen (verhard en onverhard) mogelijk verontreinigd zijn met zinkassen. Deze zinkassen zijn in het verleden veelvuldig gebruikt bij de aanleg van wegen. 

 

Om deze wegen op een snelle en kosteneffectieve methode te onderzoeken zijn binnen het project BeNeKempen door ABdK en OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) nieuwe technieken ontwikkeld. Deze worden in 2009-2010 ingezet om dit uitgebreide pakket aan wegen, verspreid over 28 gemeenten, te onderzoeken. In totaal wordt circa 1100 km weg onderzocht.

 

Hoe het werkt:

Een meetvoertuig, voorzien van alle benodigde apparatuur, rijdt met een gemiddelde snelheid van 25 km/uur over de verdachte wegen en voert drie soorten metingen uit. Via radiometrie wordt op de licht radioactieve straling gemeten (karakteristiek voor het oorspronkelijke zinkerts en ook nog aanwezig in de zinkassen), ten opzichte van de relatief schone ondergrond en omgeving. (NB: deze radioactieve straling heeft geen enkel effect op de volksgezondheid.) Gelijktijdig wordt met een grondradar in de diepte gekeken naar de dikte van de aanwezige halfverharding-/funderingslaag van de weg. Tot slot wordt via elektromagnetische bepalingen gemeten in hoeverre de natuurlijke elektrische geleiding van de aardbodem ter plaatse wordt verstoord door zinkassen. Iedere seconde bepaalt het systeem de exacte locatie van de meting en worden veranderingen van wegdek met foto’s vastgelegd.

 

Steekproefsgewijs worden in totaal ongeveer 9000 bodemmonsters genomen voor nader onderzoek. Uit de combinatie van al deze gegevens is de mate van aanwezigheid van zinkassen en het volume van het bodemvreemde materiaal afgeleid. De uiteindelijke resultaten laten zien dat 60% van de onderzochte wegen geen zinkassen bevat. In totaal 40 km (7% van de 1100 km aan onderzochte wegen) valt in de hoogste verontreinigingscategorie. Deze wegen krijgen dan ook de hoogste saneringsprioriteit. Voor de overige wegen geldt dat de verontreiniging zich onder een duurzame afdeklaag (bijvoorbeeld asfalt) bevindt en daardoor geen direct risico vormen voor de omgeving.

 

In 2015 worden de laatste wegvakken uit deze categorie gesaneerd.

 

Per gemeente zijn de relevante onderzoeksgegevens gerapporteerd en overhandigd.

 

Meer informatie