tijdlijn

Grondwatermodel (BeNeKempen) [2007-2008]

 

De bewegingen van het grondwater zijn van grote invloed op de verspreiding van de cadmium- en zinkverontreiniging in de Belgische en Nederlandse Kempen. Een regionaal grondwater model ontbreekt en dat is een belangrijke lacune in de kennis die het BeNeKempen project nodig heeft. De werkgroep Water laat daarom in 2007 een grensoverschrijdende geologische kaart en een regionaal grondwatermodel maken.

 

Basis

Dit model vormt de basis voor het doorrekenen van verschillende toekomstscenario's die inzicht geven in de dynamiek van het grondwater en waarmee het effect van maatregelen kan worden nagebootst. Enkele resultaten op een rij:

 

  • De uitloging naar het grondwater van verontreiniging door depositie is in Vlaanderen eerder op gang gekomen dan in Nederland. Dit is het gevolg van verschillen in bodemtype en depositieneerslag.
  • De cadmium- en zinkconcentraties zijn in het bovenste grondwater in Vlaanderen ongeveer vier maal hoger dan in Nederland. Dit komt doordat er in Vlaanderen meer zinkfabrieken zijn gevestigd. De snelheid waarmee de metalen zich verplaatsen door de verzadigde zone is onafhankelijk van de concentratie.
  • De grondwaterwinning voor menselijke consumptie wordt de komende 100 jaar niet bedreigd.
  • Verhoging van grondwaterstanden leidt in Nederland tot hogere concentraties van zware metalen in het bovenste grondwater, in Vlaanderen niet. De reden hiervoor is de snellere uitspoeling van metalen in Vlaanderen, waardoor de hoogste gehalten zich niet meer in de bovengrond bevinden.
  • De saneringsmaatregelen voor bodem en grondwater evenals de strengere lozingsvoorwaarden in Vlaanderen hebben grote invloed op het beperken van de uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater.
  • Het verwijderen van zinkassen heeft lokaal grote invloed op de grondwaterkwaliteit. Op regionaal niveau is deze invloed beperkt.
  • De kwaliteit van het ondiepe grondwater is van groot belang voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

 

Meer informatie: