tijdlijn

Bodemkwaliteit in de Plateaux [2003 - 2015]

 

In het natuurgebied de Plateaux, gelegen ten zuiden van Valkenswaard, spelen twee verontreinigingsproblemen waarvoor eigenaar Natuurmonumenten de medewerking van ABdK inschakelt.

 

 

Palenterrein

Het eerste probleem betreft het 'Palenterrein', een voormalige opslag van heipalen die door het aanbrengen van zinkassen als verhardingsmateriaal voor de aanvoerwegen sterk vervuild is geraakt. De omvang van de vervuiling gecombineerd met het feit dat er inmiddels beschermde planten groeien, zorgen voor een complex probleem dat veel onderzoek vraagt.

 

Uit diverse door ABdK gefinancierde onderzoeken blijkt dat er nauwelijks verspreidingsrisico's bestaan. De pH van de bodemlaag onder het vervuilde gebied is namelijk dusdanig hoog dat eventueel uitlogende metalen uit de zinkassen goed worden gebonden en zich niet verder verspreiden met het grondwater. De ecologische risico's zijn evenwel aanzienlijk en vereisen een gedegen aanpak. De uiteindelijke saneringsoperatie, mede-gefinancierd door ABdK, wordt in 2015 voltooid. De grootste 'vracht' wordt verwijderd, waarbij de natuurwaarden worden behouden.

 

Hageven

Het tweede probleem betreft een relatief kleine enclave van landbouwgronden in het gebied, nabij het Hageven. Natuurmonumenten wil via natuurherstel deze gronden onderdeel maken van het gehele natuurgebied, maar daarvoor is onderzoek naar de bodemkwaliteit nodig. ABdK financiert dit onderzoek dat in 2003 wordt uitgevoerd. De resultaten laten zien dat er sprake is van slechts een lichte verontreiniging met zware metalen die geen aanvullende maatregelen vereist. Natuurmonumenten kan het voorgenomen plan voor het herstel van het vennencomplex alsnog uitvoeren.

 

Meer informatie