tijdlijn

Landsdekkend beeld 2005 [2003-2004]

 

In het derde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP-3) dat de periode 1998-2002 bestrijkt, is de doelstelling opgenomen dat in 2023 alle locaties waar sprake is van (potentieel) ernstige bodemverontreiniging zijn gesaneerd of adequaat worden beheerd.

 

Om dit doel te behalen moet in 2005 een 'Landsdekkend Beeld' van de bodemkwaliteit in Nederland beschikbaar zijn. Er wordt een Stappenplan Landsdekkend Beeld 2005 opgesteld, aan de hand waarvan onder meer provincies en gemeenten in 2004 hun werkvoorraad (de te saneren/beheren locaties) moeten inventariseren en aanleveren.

 

Nulmeting

Omdat ABdK een speciale status heeft waar het gaat om bodemverontreiniging en -sanering, is ABdK verzocht ook een nulmeting van de werkvoorraad in het projectgebied op te stellen en aan te leveren bij het Ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu; nu Infrastructuur en Milieu). Om eventuele overlap van locaties te voorkomen loopt de ABdK nulmeting mee met de inventarisatie zoals die door de provincie Noord-Brabant wordt uitgevoerd.

 

ABdK laat de nulmeting uitvoeren zoals beschreven in het landelijke stappenplan. Vanwege de complexe problematiek in het ABdK projectgebied is het inventariserende onderzoek in verschillende fasen uitgevoerd, waarbij extra aandacht is besteed aan het verder doorrekenen (extrapoleren) van de beschikbare gegevens over zinkaswegen en zinkaserven om tot een realistische inschatting van de categorie 'verborgen werkvoorraad' te komen.

 

Meer informatie: