tijdlijn

Cadmiumverontreiniging en de volksgezondheid [1985 - 1987]

 

Iedereen wil weten of cadmiumverontreiniging schadelijk is. Het RIVM voert daarom in 1987 een vergelijkend gezondheidsonderzoek uit onder een populatie volwassenen uit Luyksgestel (in vervuild gebied) en uit Zeeland (Noord-Brabant, in niet-vervuild gebied).

 

 
 

 

Naast algemene gegevens over de gezondheid van de deelnemers worden bloed-, urine- en teennagelmonsters verzameld en geanalyseerd. Samengevat luidt de conclusie van het RIVM:

 

”…dat, hoewel er geen zieken zijn aangetroffen, noch mensen waarbij de cadmium concentraties van de urine boven een kritisch interventieniveau uitkwamen, de belasting van het lichaam met cadmium als gevolg van de blootstelling via de voeding, zoals die in Luyksgestel heeft plaatsgehad, hoger is dan die in een vergelijkbare Nederlandse populatie. Er is een, mogelijk daarmee samenhangend, verschil in nierfunctie meetbaar. De betekenis van dat verschil voor de volksgezondheid is moeilijk te schatten: subklinische verschijnselen kunnen – maar behoeven niet noodzakelijkerwijs – een indicator zijn voor een verhoogde kans op manifeste ziekteverschijnselen.”

 

Hoewel deze conclusies niet zo hard lijken, zijn de resultaten van het onderzoek voor de Inspecteurs van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid voldoende aanleiding om een dringend advies  aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant uit te brengen. De kern is dat dit advies de saneringsmaat voor cadmium > 2,5 mg/kg d.s. hard maakt.