tijdlijn

Massabalans cadmium en zink in waterbodems (BeNeKempen) [2007]

 

Om een beter zicht te krijgen op de waterkringloop en het transport van de cadmium- en zinkverontreiniging via het watersysteem, laat de werkgroep Water binnen het BeNeKempen project in 2007 een massabalans opstellen voor drie beken (waaronder de Dommel) in het verontreinigde grensgebied van Nederland en België.

 

Deze balans toont aan dat de bijdragen van de diverse verontreinigingsbronnen (o.a. atmosferische depositie, lozingen, kwel, bemesting) verschillen per beeksysteem. Voor beken zoals de Dommel waarop industrieel wordt geloosd maar waar ook lozingen van regionale waterzuiveringsinstallaties (RWZI) terechtkomen, blijken laatstgenoemde een structurele bijdrage te leveren aan de zinkbelasting in de beek. Voor de cadmiumbelasting hebben echter de industriële lozingen het grootste effect. Voor waterlopen waarop niet wordt geloosd, is de kwaliteit van het bovenste grondwater bepalend voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

 

Een infiltratieproef toont aan dat verontreinigd grondwater door infiltratie in de bodem kan worden gereinigd. De invloed hiervan op de kwaliteit van de bodem blijkt beperkt.

 

Meer informatie