tijdlijn

Over ABdK

 

Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) was de naam van het milieuprogramma dat de gevolgen van de bodemverontreiniging met zware metalen (zink, cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg aanpakte.

 

Deze bodemverontreiniging is tussen 1892 en 1973 ontstaan als gevolg van het vroegere productieproces, thermische raffinage, van de zinkindustrie in de regio (één fabriek in het Nederlandse Budel-Dorplein en vijf fabrieken in het Vlaamse Balen, Beerse, Lommel, Olen en Overpelt).

 

Actief Bodembeheer de Kempen

ABdK streefde naar "een maatschappelijk geaccepteerde wijze van beheer van de met zware metalen verontreinigde bodem in en rond de Nederlandse Kempen". Het programma is in 1997 onder verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Brabant gestart en liep tot en met 2015. Bij de uitvoering van het programma zijn de provincies Noord-Brabant en Limburg, het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) en de gemeenten en waterschappen in het projectgebied betrokken.

In de uitvoering van het programma ging het vooral om de sanering van door zinkassen verontreinigde (particuliere) bodem en (openbare) wegen, en de sanering van verontreinigde waterbodems (met name de Dommel en de Tungelroysebeek). Daarnaast is gewerkt aan het vinden van oplossingen voor meer diffuse (verspreide) verontreinigingen over grotere oppervlakten zoals in natuurgebieden, landbouwgronden en het grondwater.

 

Projectbureau


Voor de dagelijkse gang van zaken is in 2001 in Eindhoven het Projectbureau ABdK ingericht. Hierin participeerden de provincies Noord-Brabant en Limburg, het ministerie van IenM, de gemeenten in het projectgebied en de waterschappen de Dommel en Peel en Maasvallei. Al deze organisaties waren vertegenwoordigd in de Stuurgroep die het beleid vaststelde en toezicht hield op de voortgang van het project. In dit opzicht wasABdK baanbrekend: voor het eerst pakten deze organisaties gezamenlijk de problemen aan.

 

ABdK viel organisatorisch onder verantwoordelijkheid van de Provincie Noord-Brabant. Er werkten projectleiders, verantwoordelijk voor de uitvoering van de verschillende thema's: Zinkassen, (Moes)tuinen, Landbouwgronden, Waterbodems, Grondwater, Natuurgebieden en Grondstromen. Zij werden ondersteund door gemeentelijk coördinatoren en medewerkers financiën, informatieverwerking, secretariaat en communicatie.

 

Per periode van vijf jaar is in een meerjarenprogramma aangegeven welke activiteiten werden uitgevoerd. Globaal kunnen we zeggen dat het eerste meerjarenprogramma in het teken stond van onderzoek en inventarisatie, het tweede in het teken van uitvoering en het derde (en laatste) meerjarenprogramma in het teken van de laatste saneringen en van een goede evaluatie en overdracht.

 

ABdK heeft eind 2015 haar taken afgerond dan wel overgedragen. Het projectbureau is daarmee opgeheven.

 

Aanleiding oprichting ABdK

Meer over de aanleiding tot oprichting en de aanpak van ABdK leest u in de artikelen op deze website behorende bij de categoriën HISTORIE 1900 - 1990 en de periode 1991 - 2003 (zie Startpagina).