tijdlijn

Grondwaterplan De Kempen [2012]

 

Binnen de Kempen worden overheden, burgers en bedrijfsleven regelmatig geconfronteerd met gehalten zware metalen (vooral cadmium en zink) in het grondwater die (ver) boven de geldende kwaliteitsnormen liggen. Overschrijding van deze normen leidt tot vragen omtrent de noodzaak van onderzoek en/of sanering. 

 

De verhoogde gehalten in het grondwater vinden hun oorzaak in de historische belasting van de bodem door de voormalige zinkindustrie in de (grens)regio in combinatie met de regionale bodemopbouw en het bodemtype (arme zandgrond). Uit eerdere studies is bekend dat de traditionele aanpak van sanering niet haalbaar is, vanwege de omvang van het verontreinigde gebied.

 

 

De risico’s van de grondwaterverontreiniging daarentegen zijn echter beperkt en goed beheersbaar. De Stuurgroep ABdK besluit daarom in 2010 dat ABdK geen maatregelen neemt om het verontreinigde grondwater actief te saneren én dat het beheer van het grondwater in de Kempen zal worden vastgelegd in een grondwaterplan.

 

Grondwaterplan

Dit grondwaterplan spitst zich toe op de historische en diffuse grondwaterverontreiniging die een bovenlokaal karakter heeft. Het plan geeft een onderbouwing van de horizontale (13 gemeenten) en verticale (maximaal 35 meter diep) begrenzing van het gebied waarop de historische en diffuse invloed nog merkbaar is. Het plan geldt alleen voor de stoffen cadmium en zink. De overige zware metalen kennen geen regionale verhoogde waarden ten gevolge van de aanwezigheid van de voormalige zinkfabrieken.

 

In vergelijking met de landelijke normstelling van streef- en interventiewaarden die is ontwikkeld voor puntverontreinigingen in een relatief schoon gebied, is voor de Kempen gekeken naar een andere normstelling, waarbij de nadruk meer ligt op risico's. Bovendien wordt rekening gehouden met het feit dat er sprake is van verhoogde concentraties in een groot gebied.

 

Het plan geeft een overzicht van alle mogelijke risico’s die kunnen ontstaan door het verontreinigd grondwater. Bekeken is of er specifieke functies zijn die al dan niet bedreigd (kunnen) worden door deze historische en diffuse grondwaterverontreiniging. Uit dit plan, en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken, blijkt dat er geen risico’s zijn voor verspreiding dieper dan 35 meter en dat er geen risico’s zijn voor de openbare drinkwatervoorziening, de realisatie van Natura 2000 doelstellingen of voor beregening door de landbouwsector.

 

Meer informatie: