tijdlijn

ABdK en zinkassen


Zinkassen zijn te herkennen aan de grove, korrelige structuur

ABdK streeft er tussen 2001 en 2015 naar de bodemverontreiniging met zware metalen in en rondom de Kempen zoveel mogelijk aan te pakken. Eén van de oorzaken van deze verontreiniging zijn zinkassen, het restant van verhit zinkerts. Ze worden ook wel slakken of sintels genoemd en zijn het afvalproduct uit een voormalig productieproces (thermische raffinage) in de zinkindustrie.

 

Meer over de (historische) zinkindustrie in de regio

 

De zinkfabrieken hadden niks aan de assen (van gruis tot en met brokken) die na het smeltproces achterbleven. Maar die zinkassen hadden wel een stevige structuur en waren daardoor heel geschikt als verhardingsmateriaal voor wegen, paden en erven. Bijkomend voordeel was dat er geen onkruid op groeide. Gemeenten en burgers konden ze gratis afhalen bij de fabriek. Dat werd dan ook in geheel Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg op grote schaal gedaan en vele wegen en erven zijn er in het verleden mee verhard.

 

Voorlichting, onderzoek en sanering

ABdK zet zich vijftien jaar lang met man en macht in om zinkassen en door zinkassen verontreinigde grond in de regio zoveel mogelijk in kaart te brengen en te saneren. Daarnaast worden bewoners voorgelicht over risico’s en oplossingen.

 

Bodemonderzoek en -sanering

Het verwijderen van zinkassen van particuliere percelen gebeurt zo veel mogelijk in samenwerking met de gemeenten in het projectgebied. Tot 01-01-2011 kunnen bewoners zich vrijwillig aanmelden voor een gratis en vrijblijvend bodemonderzoek. Voorwaarde is wel dat er een reëel vermoeden moet zijn dát er zinkassen op het perceel liggen.

 

Co-financiering

Blijkt uit het uitgevoerde onderzoek dat de bodem zodanig is verontreinigd door zinkassen, dat de grond gesaneerd moet worden, dan betaalt ABdK - naast het bodemonderzoek - 60% van de saneringskosten. Ook een aantal gemeenten in het projectgebied neemt een deel van de kosten (tot 20%) op zich. Deze co-financiering is mogelijk dankzij de aanzienlijke financiële bijdrage vanuit het Rijk (IenM).

 

Afronding

Na 2010 worden geen aanvragen voor bodemonderzoeken meer aangenomen; ABdK richt zich vanaf dan nog op het saneren van locaties die al onderzocht zijn. Medio 2015 rondt ABdK zijn taken af. De laatste wegen en particuliere erven zijn dan gesaneerd. Kijk hier voor de resultaten van vijftien jaar ABdK.