tijdlijn

Zandvangen opgeschoond [2003 - 2006]

 

Zandvangen zijn verbredingen van de beek of rivier. Door deze verbreding gaat het water langzamer stromen en kunnen deeltjes (o.a. zand en slib) gemakkelijker in het water bezinken. Hiermee kan ook worden voorkomen dat beken of rivieren dichtslibben.

 

De zandvangen de Klotputten in de Dommel en de Vleut in de Tongelreep zijn aanvankelijk aangelegd voor de zandwinning, met als nevendoel het dichtslibben van de Dommel in Eindhoven tegen te gaan.

 

 
 

 

Dommel en Tongelreep

Rond 2000 waren de zandvangen zo vol, dat zand en vervuild slib zich stroomafwaarts konden verspreiden. Om deze verspreiding en verdere verzanding stroomafwaarts tegen te gaan, is slib verwijderd en zijn de zandvangen opnieuw ingericht. Aangezien zowel de Dommel als de Tongelreep in het verleden sterk verontreinigd waren geraakt met zware metalen was sanering eveneens noodzakelijk.

 

Vanwege de omvang van deze operatie is het slib via een pijpleiding getransporteerd naar een verwerkingsinstallatie aan de A2. Hier zijn  zand en slib gescheiden. Het zand bleek schoon genoeg voor toepassing in de wegenbouw. Het vervuilde slib is gestort in een speciaal slibdepot in de Zeeuwse Koegorspolder.                   

 

De herinrichtings- en saneringswerkzaamheden zijn van 2003-2006 uitgevoerd door Waterschap de Dommel. ABdK heeft 75% van de kosten gefinancierd.