tijdlijn

Sanering particuliere erven [2003 - 2015]

 

Volgend op de in 2003 gestarte inventarisaties van met zinkassen verontreinigde locaties in de gemeenten Cranendonck, Weert, Valkenswaard en Someren, wordt op de potentieel verontreinigde locaties bodemonderzoek verricht. Deze bodemonderzoeken geven inzicht per locatie in de bodemkwaliteit en de hoeveelheid zinkassen in verontreinigde grond.

 

Op basis van de resultaten van zo'n bodemonderzoek wordt voor deze specifieke locatie berekend wat de kosten van een sanering zijn. De berekening kent twee varianten: ‘wonen met siertuin’ en ‘wonen met moestuin'. De eigenaren kunnen kiezen welke optie hun voorkeur heeft. Het verschil zit in de bodemkwaliteit: aan een moestuin worden hogere eisen gesteld dan aan een siertuin. Besluit de eigenaar tot saneren, dan wordt een overeenkomst opgesteld tussen de eigenaar en ABdK waarin de wederzijdse rechten en plichten, de randvoorwaarden en bijbehorende kosten worden vastgelegd.

 

Co-financieringsregeling

Voor het dekken van de kosten is de zogeheten co-financieringsregeling opgesteld, waarin ABdK 60%, de gemeente 20% en de eigenaar 20% van de kosten voor zijn rekening neemt. Niet iedere gemeente participeert in deze regeling. In die gevallen neemt de eigenaar 40% van de kosten op zich.

 

 

 

Aanpak in clusters

Om de sanering efficiënt uit te voeren en de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, worden de saneringslocaties waar mogelijk in clusters aangepakt. De saneringsoperatie van de particuliere erven is een meerjarige activiteit. De eerste sanering is in 2003, de laatste in 2015. In totaal zijn met deze aanpak 1030 particuliere erven gesaneerd.

 

Ad hoc saneringen

Naast dit traject zijn er nog de zogeheten 'ad hoc saneringen'. Hier gaat het om perceeleigenaren die een verzoek tot saneringen indienen vooruitlopend op de clusteraanpak in hun gemeente in verband met ontwikkelingen op de locatie (bouw- of uitbreidingsplannen, koop-verkoop situaties e.d.).

 

In veel van deze gevallen hebben de eigenaren al bodemonderzoeken laten uitvoeren, soms aangevuld met een concreet saneringsplan. Voor deze saneringen heeft ABdK financiële en praktische steun kunnen verlenen. In de periode 2003 - 2010 heeft ABdK dertien van deze ad hoc saneringen uitgevoerd.