tijdlijn

ABdK en waterbodems

 


Het oppervlaktewater van sloten, beken en riviertjes in en rond de Kempen is verontreinigd. De zinkfabriek in Budel-Dorplein loosde haar afvalwater op de Tungelroysebeek. Afvalwater kwam in de Dommel terecht door lozing door de zinkfabrieken net over de grens in België. Het vervuilde water werd vervolgens kilometers ver meegevoerd. Ook neergedwarrelde stofdeeltjes, die vervolgens uitlogen, zijn in de vele beken, sloten en riviertjes in het projectgebied terecht gekomen. De zware metalen in het oppervlaktewater hechten zich aan het slib in de rivier. Dat slib wordt meegevoerd en verspreidt zich over een grote afstand; tot aan de Wilhelminakanaal en de Maas zijn nog sporen van zware metalen te vinden.

 

De kringloop van het water- en bodemsysteem

Bij overstromingen blijft slib op de oevers achter (zie illustratie). Op deze manier kan het terecht komen in tuinen en moestuinen, en dus in zelf gekweekte gewassen. Ook kan het vervuilde water gebruikt worden om gewassen mee te besproeien of vee mee te drenken.

 

ABdK schoont op

ABdK zet zich in om deze vorm van verontreiniging te beperken. Zo zijn er op diverse locaties zogenaamde slibvangen aangelegd.Dit zijn kunstmatige verbredingen van de rivier. De stroomsnelheid van het water neemt hier af en het slib bezinkt naar de bodem. Daarna kan het uitgebaggerd en afgevoerd worden. Dit gebeurt eens in de zoveel jaar. Zo blijft de verontreiniging beheersbaar.

 

Meer meanderen, minder slib

Waterbodemsanering wordt ook steeds meer gekoppeld aan het herinrichten van de Dommel en de Tungelroysebeek. Delen van deze beken zijn in de jaren 30 van de vorige eeuw gekanaliseerd, waardoor ze een kilometers lange rechte lijn zijn geworden.