tijdlijn

Op naar een speciale projectorganisatie [1997 - 2001]

 


In het advies uit 1997 bepleit de Technische Commissie Bodem (TCB) de oprichting van een zelfstandige beheersorganisatie, het latere Projectbureau ABdK. Samen met alle belanghebbende partijen pakken de provincies Noord-Brabant en Limburg met frisse moed de verontreiniging in de Kempen verder aan.

 

Ambtelijke projectorganisatie

Met het TCB-advies op tafel is het aan de provincies Noord-Brabant en Limburg om er handen en voeten aan te geven. Er wordt een overlegstructuur opgezet, waarin betrokken partijen op ambtelijk, management en bestuurlijk niveau concreet invulling geven aan het project ‘Aanpak bodemverontreiniging in de Kempen’ met als uiteindelijk hoofddoel “een maatschappelijk geaccepteerd duurzaam beheer van de verontreinigingsituatie in financieel, organisatorisch en technisch inhoudelijk opzicht”.

 

Om deze doelstelling kracht bij te zetten (en het draagvlak te vergroten) wordt in 1998 een “Intentieverklaring Bodemverontreiniging De Nederlandse Kempen“ ondertekend door de toenmalige minister van VROM en de gedeputeerden van de provincies Noord-Brabant en Limburg.

 

 

Extern projectmanagement en instelling Projectbureau ABdK

Eind 2000 is het bestaansrecht van een nieuwe organisatie, het Projectbureau Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) voldoende onderbouwd. Het Projectbureau ABdK vestigt zich begin 2001 in Eindhoven. Het zal uitgroeien tot een organisatie van maximaal 15 medewerkers, waarbij de precieze omvang en samenstelling van het team afhankelijk is van de uitvoering van concrete taken. De looptijd wordt vastgesteld tot en met 31-12-2014.

 

 

Ondertekening Beginseldocument

Op 5 februari 2001 wordt het ‘Beginseldocument Actief Bodembeheer de Kempen’ in Budel-Dorplein door tien partijen ondertekend. Het ministerie van VROM, de provincies Limburg en Noord-Brabant, de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende en Weert en de waterschappen De Dommel, Peel en Maasvallei en Zuiveringschap Limburg spreken hiermee af zich in te zetten voor de oplevering van een Raamplan Actief Bodembeheer de Kempen, uiterlijk vóór 1 juli van dat jaar.