tijdlijn

Interreg BeNeKempen [2004-2007]

 

Omdat de zinkassenproblematiek in zowel de Nederlandse als de Belgische Kempen speelt, wordt een gezamenlijk project opgestart. Doel is te komen tot harmonisatie en afstemming van beleid en beheer. Het project BeNeKempen, dat in 2004 start, wil komen tot een harmonisatie van de verschillende aspecten van de (grensoverschrijdende) zinkassenproblematiek in Vlaanderen en Nederland.

 

BeNeKempen richt zich op communicatie, risicobeoordeling, alternatieve beheers- en saneringstechnieken en afstemming van bodem- en waterbeleid. In het kader van het EU programma Interreg verwerft het BeNeKempen project financiering vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Coördinatoren van BeNeKempen zijn ABdK en OVAM (De Openbare Afvalstoffen Maatschappij voor het Vlaamse Gewest).

 

Werkgroepen

Er worden vijf werkgroepen opgezet die zich op een specifiek aspect concentreren. De thema's van deze werkgroepen zijn: Zinkassen, Water, Landbouw, Natuur en Risico-evaluatie. Iedere werkgroep bestaat uit wetenschappers, beleidsmedewerkers en vertegenwoordigers van organisaties uit het werkveld van het specifieke thema. Voor alle werkgroepen geldt dat ze de bestaande kennis en gegevens inventariseren, waar nodig de leemtes in kennis vullen, de risico's van de verontreiniging evalueren, nieuwe sanerings- en beheersmaatregelen in pilot proeven testen en tot slot scenario's voor de toekomst uitwerken.

 

Symposium 2008

In 2008 worden de resultaten van de werkgroepen tijdens een afsluitend symposium gepresenteerd. Iedere werkgroep heeft concrete aanbevelingen geformuleerd. De overkoepelende conclusie is dat de grensoverschrijdende samenwerking als zeer zinvol is ervaren. Het is voor alle betrokkenen duidelijk dat deze samenwerking ook voor de toekomst nuttig en nodig is om de verontreinigingsproblematiek goed te kunnen monitoren en aanpakken. BeNeKempen kan daarnaast als een voorbeeld dienen voor andere landen die gezamenlijk een grensoverschrijdend probleem willen adresseren.

 

Meer informatie: