tijdlijn

Systeemgericht grondwaterbeheer [2003 - 2004]

 

ABdK besluit in 2003 de haalbaarheid van systeemgericht grondwaterbeheer (SGGB) op pilotschaal te onderzoeken. Het doel is optimale varianten te ontwikkelen voor het beheer van het met zware metalen verontreinigd grondwater in de Kempen.

 

 

In de eerste helft van 2004 worden voor enkele gebieden beheersplannen gemaakt. Daarin worden zowel de huidige situatie als de verwachte ontwikkeling van de verontreiniging meegenomen en vertaald naar verschillende scenario’s. Uitgebreid doorrekenen van deze scenario's resulteert in voorstellen voor beheersmaatregelen voor de korte, middellange en lange termijn. De belangrijkste punten uit de maatregelen zijn:

  1. Het monitoren van het verspreidingsgedrag van de verontreiniging in het grondwater
  2. Het verwijderen van zinkassen gecombineerd met een sanering van de grondwaterverontreiniging
  3. Het afvoeren van grondwater naar geselecteerde waterbodems, waar de verontreiniging zich kan concentreren. Deze waterbodems moeten vervolgens eens per 20 jaar worden uitgebaggerd.

 

Meer informatie