tijdlijn

Bodemonderzoek in uitwaaigebied [2004]

 

Om de bodemkwaliteit in het 'uitwaaigebied' van de voormalige zinkfabriek in Budel-Dorplein te evalueren, laat ABdK in samenwerking met het Ministerie van Defensie in 2004 een indicatief bodemonderzoek uitvoeren.

 

Het uitwaaigebied is het gebied rondom de zinkfabriek waar, door de heersende windrichting, het grootste deel van de zware metalen via de lucht - atmosferische depositie - uiteindelijk is neergekomen. Het betreft het gebied met een straal van vijf kilometer ten noord- en zuidoosten van de zinkfabriek. In dit gebied liggen diverse natuurgebieden, waarvan enkele in eigendom zijn van het Ministerie van Defensie die ze inzet als oefenterrein.

 

Grondboringen

Voor het onderzoek worden op tientallen plekken in het gebied op verschillende dieptes grondboringen uitgevoerd. De grond- en grondwatermonsters worden geanalyseerd op de aanwezigheid van zware metalen (vooral zink en cadmium, maar ook lood en arseen).

 

Slechts in een klein deel van de grond en grondwatermonsters worden overschrijdingen van de zogeheten S,T,I-waarden (streef, tussen, interventie-waarden) aangetroffen. Daarbij is het goed mogelijk dat deze overschrijdingen niet het gevolg zijn van (historische) atmosferische depositie, maar voortkomen uit huidig gebruik (bijvoorbeeld dierlijke mest op landbouwgebied) of door de aanwezigheid van zinkassen.

 

Uitkomst

Uit het onderzoek blijkt dat de grond tot 1,2 meter onder maaiveld in het onderzochte gebied geen negatieve gevolgen (meer) ondervindt van atmosferische depositie veroorzaakt door de voormalige zinkproductie. De onderzoekers bevelen aan de locaties waar overschrijdingen zijn aangetroffen nader te onderzoeken om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de overschrijding en om de kwaliteit van het grondwater in het gebied periodiek te monitoren.
 

 

 

Meer informatie