tijdlijn

Onderzoeken

Hieronder een overzicht van de onderzoeken over Actief Bodembeheer de Kempen.

 • 2007 - 2008

  Grondwatermodel (BeNeKempen)

  Grondwatermodel (BeNeKempen)

  Grensoverschrijdend grondwatermodel waarmee scenario's worden doorberekend om het effect van verschillende maatregelen in kaart te brengen.

  Lees meer
 • 2007

  Massabalans van cadmium en zink (BeNeKempen)

  Massabalans van cadmium en zink (BeNeKempen)

  Studie naar de cadium- en zinkvracht in waterbodems vanaf de Belgische grens tot aan 's-Hertogenbosch laat zien in waar en hoe zware metalengehaltes in het systeem terecht komen.

  Lees meer
 • 2007

  Triade-onderzoek in het Dommeldal

  Een onderzoek naar de chemische, toxicologische en ecologische effecten van de verontreining van de Dommel levert verschillende adviezen voor beheersmaatregelen om de risico's voor flora en fauna te beperken.

  Lees meer
 • 2007

  Centrale grondverwerkingslocatie niet haalbaar

  Centrale grondverwerkingslocatie niet haalbaar

  Een haalbaarheidsstudie wijst uit dat er in het veld niet voldoende draagvlak is voor het inrichten van een centrale grondverwerkingslocatie voor met zinkassen vervuilde grond.

  Lees meer
 • 2007

  Cadmium stapelt zich op in rundernieren

  Uit studies blijkt dat in runderen die grazen in vervuilde gebieden, cadmium zich opstapelt in de nieren. De VWA adviseert daarom rundernieren uit de voedselketen te verwijderen.

  Lees meer
 • 2004 - 2007

  BeNeKempen: Grensoverschrijdende samenwerking

  Omdat de zinkassenproblematiek in zowel de Nederlandse als de Belgische Kempen speelt wordt een gezamenlijk project opgestart. Doel is te komen tot harmonisatie en afstemming van beleid en beheer.

  Lees meer
 • 2004

  Waterbodemonderzoek in het Roeventerpeel

  Omdat traditionele sanering niet haalbaar is, wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om het vervuilde slib in natuurgebied het Roeventerpeel aan te pakken.

  Lees meer
 • 2003 - 2015

  Bodemkwaliteit in de Plateaux

  In het natuurgebied de Plateaux spelen twee verontreinigingsproblemen waarvoor eigenaar Natuurmonumenten de medewerking van ABdK inschakelt.

  Lees meer
 • 2003 - 2006

  Gezondheid: communicatie en onderzoek

  Hoewel gezondheid geen kernthema is voor ABdK staat het onderwerp zeker op de agenda. Via expertmeetings en verschillende onderzoeken draagt ABdK bij aan meer inzicht in en betere communicatie over gezondheidsrisico's.

  Lees meer
 • 2003 - 2005

  Planten als schoonmaker

  Onderzoek aan verschillende gewassen die zware metalen kunnen opnemen uit de bodem. Voor ABdK biedt deze methode geen concrete toepassingsmogelijkheden.

  Lees meer
 • 2003 - 2004

  Onderzoek kwaliteit berm- en slootmaaisel

  Het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van berm- en slootmaaisel in het vervuilde gebied en het onderzoeken van manieren om dit maaisel te verwerken.

  Lees meer
 • 2003 - 2004

  Kernboring voor reconstructie depositie

  Een grondmonster van grote diepte laat zien hoeveel zware metalen er in het verleden vanuit de lucht zijn neergedaald.

  Lees meer
 • 2003 - 2004

  Systeemgericht grondwaterbeheer

  Verschillende situaties vragen om een verschillende aanpak van het beheer van verontreinigd grondwater. ABdK laat de haalbaarheid van de aanpak gebaseerd op Systeemgericht Grondwaterbeheer uitwerken om tot optimale varia

  Lees meer
 • 2003

  Brainstorm Koude/Warmte opslag

  Een brainstorm over het toepassen van koude/warmte opslag biedt geen aanknopingspunten voor verdere acties.

  Lees meer
 • 2002 - 2004

  Potproeven

  Al lang is bekend dat bepaalde stoffen zware metalen in de bodem kunnen immobiliseren (vastleggen) waardoor deze niet langer uitlogen naar het grondwater.

  Lees meer